polityka bezpieczenstwaKlauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ogólnobudowlane Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług REMBUD sp. z o.o., zwaną dalej: "Administratorem". Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: 44-350 Gorzyce, ul. Rybnicka 73 lub adres e-mail: biuro@rembud-budownictwo.pl lub telefonując pod numer: +48 32 4514411. 

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, lub

b)     na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług REMBUD sp. z o.o. w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie w przypadku nie nawiązania współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych.

3.     Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.

a)     w przypadku procesu rekrutacji - przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku zgody na konkretny proces rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, w przypadku zgody dotyczącej kolejnych rekrutacji,

b)      w przypadku zawiązania współpracy – na czas realizacji umowy i okres mogących wynikać z umowy roszczeń związanych z jej realizacją,

c)      w innym przypadkach – na czas wynikający z udzielonej zgody.

4.     Administrator może przekazać Pana/Pani dane odbiorcom świadczącym dla Administratora usługi księgowe, bankowości, firmom świadczącym usługi informatyczne i telekomunikacyjne, operatorom pocztowym, firmom kurierskim

5.     Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Administratora.

7.     W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.     Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe lub też nie będzie możliwa realizacja celu rekrutacyjnego.

9.     W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  

 
budownictwo-rembud.pl

O FIRMIE   |   NASZA OFERTA   |   REALIZACJE   |   REFERENCJE   |   KONTAKT